Főoldal » Archív » Előzetesben az uzsorások

Uzso­ra bűn­cse­lek­mé­nyé­nek elkö­ve­té­se miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a tata­bá­nyai házas­pár­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2013 évben a nehéz körül­mé­nyek között élő csa­lá­dok anya­gi hely­ze­tét kihasz­nál­va 50 %- os kamat kikö­té­sé­vel adtak köl­csön pénzt, ezál­tal a köl­csön­ké­rő­ket súlyos nél­kü­lö­zés­nek tet­ték ki.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Uzsora