Főoldal » Archív » Előzetesben egy békéscsabai garázda

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott 2017. júli­us 08. nap­ján az esti órák­ban meg­je­lent egy békés­csa­bai lakó­te­le­pi sörö­ző­ben. A pul­tos ittas álla­po­ta miatt nem szol­gál­ta ki, ezért a gya­nú­sí­tott tenyér­rel tar­kón ütöt­te, leköp­te, szi­dal­maz­ta, vala­mint azzal fenye­get­te meg, hogy „kinyír­ja az egész csa­lád­já­val együtt”, majd a meg­fé­lem­lí­tett pul­tos álla­po­tát kihasz­nál­va belé­pett a pult mögé, onnan elvett egy dobo­zos sört és fize­tés nél­kül távo­zott a hely­szín­ről. Az ese­tet meg­elő­ző hetek­ben, hóna­pok­ban a gya­nú­sí­tott több békés­csa­bai hely­szí­nen is kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott. Első­sor­ban sörö­zők­ben ran­da­lí­ro­zott: volt ahol a bejá­ra­ti ajtót rug­dos­ta meg 50.000.-Ft kárt okoz­va, volt, ahol a pul­tos figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va 51.000.-Ft kész­pénzt lopott el a kasszá­ból, ille­tő­leg rész­ben egye­dül, rész­ben isme­ret­len tár­sa­i­val együtt össze­sen hat sér­tet­tet bán­tal­ma­zott 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va nekik.

A gya­nú­sí­tott koráb­ban 4 alka­lom­mal volt bün­tet­ve, leg­utóbb 2016. ápri­li­sá­ban sza­ba­dult,  több­szö­rös és külö­nös vissza­eső.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség össze­sen kilenc bűn­cse­lek­mény – így kifosz­tás és 2 rend­be­li cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint 3 rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge, ille­tő­leg zak­la­tás, könnyű testi sér­tés és lopás vét­sé­ge – miatt kez­de­mé­nyez­te a 30 éves, bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel, más­részt azért került sor, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét veszé­lyez­tet­né, ille­tő­leg a gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­állt.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elren­del­te.