Főoldal » Archív » Előzetesben egy orosházi betörőpáros

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás miatt kez­de­mé­nyez­te egy 29 éves és egy 44 éves bün­te­tett elő­éle­tű oros­há­zi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik szám­lá­já­ra több oros­há­zi betö­rés írható.

A gya­nú­sí­tot­tak az elmúlt más­fél hónap alatt négy alka­lom­mal tör­tek be ugyan­ab­ba az oros­há­zi ital­bolt­ba. Elő­ször a nyi­tott WC abla­kon mász­tak be, míg továb­bi három alka­lom­mal az ajtót feszí­tet­ték fel, és össze­sen 200.000,- Ft érték­ben lop­tak el sze­szes ita­lo­kat, kávét, egyéb élel­mi­sze­re­ket és vál­tó­pénzt. A leg­utób­bi betö­rés 2017. novem­ber 19-én tör­tént, ami­kor is az egyik gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök a hely­szín köze­lé­ben nyom­ban elfog­ták, míg tár­sát a laká­sán egy ágy­ne­mű­tar­tó­ból húz­ták elő.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak szep­tem­ber köze­pén az abla­kot betör­ve hatol­tak be egy oros­há­zi hasz­nált autó keres­ke­dés­be; innen lap­to­pot, digi­tá­lis mér­le­get, gép­jár­mű kata­li­zá­tort, hor­gász­fel­sze­re­lést, fle­xet, kon­vek­tort és akku­mu­lá­to­ro­kat tulaj­do­ní­tot­tak el 640.000.-Ft érték­ben. Egyi­kő­jük pedig szep­tem­ber végén a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott egy szí­nes­fém­fel­vá­sár­ló telep­re is, ahon­nan réz­ve­ze­té­ket pró­bált ellop­ni, de meg­za­var­ták, így üres kéz­zel mene­kült el a helyszínről.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a velük szem­ben folyó bün­te­tő­el­já­rás során újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el és emi­att újabb eljá­rás indult elle­nük, ille­tő­leg a továb­bi bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.