Főoldal » Archív » Előzetesben egy szegedi kábítószer kereskedő

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a hét­vé­gén elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott az utób­bi egy évben pon­to­san még meg nem álla­pít­ha­tó mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát érté­ke­sí­tett továb­bi két sze­mély­nek abból a cél­ból, hogy azt tovább terít­sék a fogyasz­tók részé­re. A kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a megyei főügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt kérte az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, mely indít­vány­nak a bíró­ság helyt adott és 1 hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.17előzetesben a kábí­tó­szer kereskedő