Főoldal » Archív » Előzetesben holland, algériai és szerb embercsempészek

A szerb és az algé­ri­ai ember­csem­pész augusz­tus 5. nap­ján, míg a hol­land ember­csem­pész augusz­tus 8. nap­ján került őri­zet­be vétel­re. A hol­land és a szerb ember­csem­pész isme­ret­len meg­bí­zó­já­val abban álla­po­dott meg, hogy Rösz­ke tér­sé­gé­ben vesz fel Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san bejut­ta­tott mig­rán­so­kat, míg az algé­ri­ai ember­csem­pész Buda­pes­ten a Kele­ti pálya­ud­var kör­nyé­kén ismer­ke­dett meg két isme­ret­len­nel, akik pén­zért cse­ré­be azt kér­ték, hogy Német­or­szág­ba szál­lít­son mig­rán­so­kat Sze­ged környékéről.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tot­ta­kat a nyo­mo­zá­si bíró a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra. A bíró­ság hatá­ro­za­tát az algé­ri­ai férfi vette egye­dül tudomásul.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye