Főoldal » Archív » Előzetesből akart megszökni a fiatalkorú rabló

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két­rend­be­li rab­lás mel­lett fogoly­szö­kés kísér­le­té­vel is vádol­ja azt a 16 éves fia­tal­ko­rút, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa alatt az udva­ri séta köz­ben a drót­ke­rí­tést átugor­va meg­kí­sé­relt a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből megszökni. 

A 16 éves kis­kun­ha­la­si fia­tal­ko­rú és 17 éves hely­be­li társa 2017. augusz­tus 4-én éjjel  ész­re­vet­ték az utcán egye­dül köz­le­ke­dő nőt és elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a pén­zét. A fia­ta­labb elkö­ve­tő oda­ment a sér­tett­hez, és mialatt társa a közel­ben figyelt, pénzt köve­telt a nőtől, majd meg­rán­tot­ta a vál­lán lévő tás­kát. Ettől a nő a föld­re került, de még fogta a tás­ká­ját mind­ad­dig, míg táma­dó­ja folya­ma­to­san rán­gat­va végül meg­sze­rez­te azt és elsza­ladt. A két úton­ál­ló a zsák­má­nyolt pénzt elfe­lez­te és elköltötte.

Még aznap elfog­ták a két táma­dót és rab­lás miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek. A fia­ta­labb elkö­ve­tő az elő­ze­tes fog­va­tar­tás ideje alatt 2017. augusz­tus 30-án a dél­előt­ti udva­ri séta során kivált a sor­ból és a drót­ke­rí­tést átug­rot­ta azért, hogy az épü­let falán átmász­va meg­szök­jön. A fia­tal­ko­rú a biz­ton­sá­gi kame­ra­tar­tó vas­csö­vén kísé­relt meg az épü­let tete­jé­re fel­jut­ni, azon­ban az őrök idő­ben ész­lel­ték és meg­aka­dá­lyoz­ták a szökést.

A 16 éves rabló nem sok­kal azután, hogy az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ból sza­ba­dult, 2017. decem­ber 28-án éjjel Kis­kun­ha­la­son egy gya­lo­go­san haza­fe­lé tartó fér­fit kira­bolt. A  kabát­ját meg­ra­gad­ta, a fejét ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, ami­től áldo­za­ta a föld­re esett. Ezután a sér­tett átad­ta a fia­tal­ko­rú­nak a nála lévő 5.000,- forin­tot. Mind­ez azon­ban nem volt elég a rab­ló­nak és tovább bán­tal­maz­ta a fér­fit, aki­nek eköz­ben nad­rág­zse­bé­ből kiesett a mobil­te­le­fon­ja és azt, vala­mint a kabát­ját és cipő­jét is magá­val vitte a téli hideg­ben a rabló.

A fia­tal­ko­rú 17 éves társa a rab­lás mel­lett 2017 júli­u­sá­ban, mint­egy két hét lefor­gá­sa alatt Kis­kun­ha­la­son kerék­pár­lo­pá­sok­ból és abból tar­tot­ta fenn magát, hogy utcán köz­le­ke­dő áldo­za­ta­it meg­lop­ta vagy kifosz­tot­ta. Volt olyan nő, aki­nek a tás­ká­ját a kor­mány­rúd­ra sze­relt kosár­ból kerék­pá­ro­zás köz­ben vette ki. Ettől a nő elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és elesett.

Az ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő 16 éves fér­fit két­rend­be­li rab­lás­sal és fogoly­szö­kés­sel, sza­bad­lá­bon lévő 17 éves tár­sát a rab­lá­son kívül kifosz­tás­sal, több­rend­be­li lopás­sal és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen bűn­tet­tel is vádol­ja. A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú­ak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.