Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a gyermekkorúra támadó fiataloknak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három sze­mély­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2018. ápri­lis 14-én, Makón, gyer­mek­ko­rú sér­tett­re támadtak.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2018. ápri­lis 14-én este 8 óra után Makón az egyik autó­busz állo­má­son a sér­tett hasá­hoz egy kést tar­tot­tak azért, hogy pén­zét és egyéb érté­ke­it átad­ja. Hogy a köve­te­lé­sük­nek nyo­ma­té­kot adja­nak, a sér­tet­tet ököl­lel arcon is ütöt­ték, vala­mint meg­po­foz­ták. A fenye­ge­tés és a bán­tal­ma­zá­sok hatá­sá­ra a sér­tett kifor­gat­ta a zse­be­it és meg­mu­tat­ta, hogy nincs nála sem pénz, sem egyéb érték, így nem tud­tak tőle sem­mit elvenni.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az indít­vány tár­gyá­ban a mai napon fog dön­te­ni a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírója.