Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a késsel hadonászó szegedi férfinak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy tár­sas­ház­nál fenye­ge­tő­zött késsel. 

A gyanú sze­rint a férfi 2017. már­ci­us 7-én dél­után egy sze­ge­di tár­sas­ház előt­ti jár­da­sza­ka­szon várta szom­széd­ját úgy, hogy azt meg­elő­ző­en ruhá­za­tá­ba rej­tett egy mint­egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést. A szom­széd 3 éves uno­ká­já­val és fele­sé­gé­vel gép­ko­csi­val érke­zett a tár­sas­ház előt­ti par­ko­ló­ba. A gya­nú­sí­tott ekkor hoz­zá­juk lépett és han­go­san szid­ni kezd­te őket. A férfi és fele­sé­ge rászól­tak, hogy a gyer­mek előtt ne beszél­jen így. A sér­tett kiszállt az autó­ból, a fele­sé­ge és uno­ká­juk pedig a kocsi­ban marad­tak. A gya­nú­sí­tott ekkor a kést a ruhá­za­tá­ból elő­vé­ve a sér­tett felé indult, miköz­ben őt és csa­lád­ját meg­ölés­sel fenye­get­te, ille­tő­leg szúró moz­du­la­to­kat is tett a sér­tett irá­nyá­ba. A gya­nú­sí­tott a kés­sel csap­kod­ni, hado­nász­ni is kez­dett, mire a sér­tett­nek a gép­ko­csi mögé kel­lett hát­rál­nia. A gya­nú­sí­tott ezután a kését elté­ve távoz­ni akart, de a sér­tett közöl­te vele, hogy hívta a rend­őr­sé­get. A gya­nú­sí­tott erre ököl­lel meg akar­ta ütni az idős fér­fit, aki elhát­rált az üté­sek elől. 

A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök csak testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tud­ták intéz­ke­dés alá vonni, majd elő­ál­lí­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tat. A nála lévő kést lefoglalták.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­vány a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy a ter­helt­tel szem­ben hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt már volt folya­mat­ban eljárás.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.