Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség az autópálya mellett kábítószert termesztő férfinak - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a bíró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Sze­ged és Algyő között az autó­pá­lya mel­lett ter­mesz­tett indi­ai kendert.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2016. évben az algyői főcsa­tor­na és az M5 autó­pá­lya jobb pálya­tes­te talál­ko­zá­sá­nál, a főcsa­tor­ná­val pár­hu­za­mo­san egy­más­tól két méter tőtá­vol­ság­ra, egy sor­ban össze­sen tíz tő indi­ai ken­dert nevelt, melyek­ből az érést köve­tő­en vágott és met­szett is. Ezen túl­me­nő­en a hely­szín­nel szem­köz­ti olda­lon, az autó­pá­lyá­tól 100 méter távol­ság­ra továb­bi hat tő indi­ai ken­dert is ülte­tett és nevelt, melye­ket az érés­sel pár­hu­za­mo­san tört és vágott, vala­mint a gya­nú­sí­tott besze­rez­te a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is. A rend­őr­ség a fér­fi­nél tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi 1000 gramm növé­nyi tör­me­lé­ket fog­lalt le, melyek kan­na­biszt tartalmaztak.

A gya­nú­sí­tott a hely­szín­ről üldö­zést köve­tő­en elme­ne­kült és csak később került elfogásra.

Az ügyész­ség a szö­kés, az elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy a férfi a cse­lek­ményt külö­nös vissza­eső­ként lát­szik elkövetni.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi elő­ze­tes letartóztatását.

S z e g e d, 2016. októ­ber 5.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016. 10. 05. Csongrád