Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség az élettársát kirabló makói férfinak

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a hely­be­li fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki hosszú időn keresz­tül erő­sza­kos­ko­dott élet­tár­sá­val és még ki is rabolta.

A gyanú sze­rint a férfi idén már­ci­us­ban makói ingat­la­nuk­ban mell­ka­son rúgta, arcon ütöt­te, ille­tő­leg a haját tépte élet­tár­sá­nak, amit a követ­ke­ző hónap­ban meg is ismé­telt. A fen­ti­e­ket köve­tő­en a férfi a közös ingat­la­nuk­ban azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy öntse ki a tás­ká­ja tar­tal­mát, ellen­ke­ző eset­ben fel­gyújt min­dent a ház­ban, majd az élet­tár­sát meg­po­foz­ta, hajá­nál fogva rán­gat­ta és azt köve­tel­te, hogy adja oda neki a pén­zét.  Miu­tán a sér­tett ellen­áll­ni már nem tudott, eltu­laj­do­ní­tott a nő tás­ká­já­ból 100.000.-Ft-ot. Mind­eze­ken túl­me­nő­en idén nyá­ron közös makói ingat­la­nuk­ban ismé­tel­ten pénzt köve­telt a nőtől, majd a sér­tet­tet meg­po­foz­ta, egy csa­var­hú­zót tart­va a szí­vé­hez közöl­te vele, hogy min­den­fé­le­kép­pen meg kell hal­nia. Miu­tán a sér­tett ellen­ál­lá­sa meg­szűnt, továb­bi 30.000-Ft-ot vett el tőle a gyanúsított.

Gya­nú­sí­tott idén augusz­tus 6-án a kül­föl­dön tar­tóz­ko­dó élet­tár­sa lányát keres­te fel, meg­fe­nye­get­te fel azzal, hogy ha nem hívja fel az édes­any­ját, akkor inzu­lint szúr bele. Az így lét­re­jött tele­fo­nos kap­cso­lat során a gya­nú­sí­tott meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy ha nem küld haza pénzt, akkor meg­öli őket.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a gya­nú­sí­tott e hét kedd­jén és szer­dá­ján két sze­mély­gép­ko­csit tört fel Makó bel­te­rü­le­tén, ame­lyek­ből fok­hagy­mát, fúró­gé­pet, szer­szá­mo­kat tulaj­do­ní­tott el mint­egy 250.000-Ft értékben.

A több­rend­be­li rab­lás bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, vala­mint zsa­ro­lás bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, ille­tő­leg a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben mind a Makói Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, mind pedig a Makói Járá­si Ügyész­sé­gen továb­bi bün­te­tő­el­já­rá­sok van­nak folyamatban.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.