Főoldal » Hírek » Előzmény nélkül támadt törött sörösüveggel - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő törött sörös­üveg­gel támadt egy álta­la nem ismert kül­föl­di fér­fi­ra az Örs vezér terén.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. május 28-án, este, a XIV. kerü­let, Örs vezér terén – erő­sen ittas álla­pot­ban, kezé­ben egy sörös­üveg­gel – oda­lé­pett a téren beszél­ge­tő, álta­la nem ismert ukrán állam­pol­gár sér­tett­hez. A vád­lott a sörös­üve­get – előz­mény nél­kül – eltör­te, majd egy alka­lom­mal a törött üveg­gel kis erő­vel meg­szúr­ta a sér­tett nyakát.

A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett a nya­kán könnyebb, 8 napon belü­li sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a hasz­nált esz­köz­re és a táma­dott test­tá­jék­ra tekin­tet­tel a vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy 8 napon túl gyó­gyu­ló testi sérü­lést okozzon.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a táma­dót - aki állt már koráb­ban bíró­ság előtt - súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len a táma­dás látható.