Főoldal » Hírek » Előzmény nélkül támadt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 31 éves férfi tavaly máju­sá­ban a Kele­ti pálya­ud­var előt­ti téren, köz­vet­len előz­mény, illet­ve elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül késelt meg egy másik fér­fit, aki­vel rövid­del a táma­dás előtt találkozott. 

A vád­irat sze­rint a 31 éves vád­lott 2020. május 18. nap­já­ról május 19. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka, a VII. kerü­let, Baross téri alul­já­ró köze­lé­ben ita­lo­zott és beszél­ge­tett a barát­nő­jé­vel, és két isme­rő­sé­vel. Idő­köz­ben össze­szó­lal­koz­tak két isme­ret­len nővel, ami tett­le­ges­sé­gig fajult, ennek során a vád­lott barát­nő­jé­nek meg­sé­rült a lába.

Ilyen előz­mé­nyek után, a vád­lott barát­nő­je, utána pedig a vád­lott és annak egy isme­rő­se is átsé­tált a Kele­ti pálya­ud­var főbe­já­ra­ta előt­ti térre, az alul­já­ró­ba veze­tő lép­cső­sor beton­kor­lát­já­hoz, ahol a nő sírt. Éppen ekkor sétált el arra az ügy sér­tett­je egy isme­rő­sé­vel, és mivel meg­hal­lot­ták a nő sírá­sát, ezért oda­men­tek hoz­zá­juk. A sér­tett meg­kér­dez­te, hogy mi tör­tént, majd beszélgettek.

Kis idő múlva azon­ban már csak hár­man marad­tak a beton­kor­lát­nál, az elkö­ve­tő, a sér­tett, és a vád­lott isme­rő­se. A férfi elő­vett a zse­bé­ből egy kést, és azzal bár­mi­fé­le köz­vet­len előz­mény, vagy elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül, egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­szúr­ta a sér­tet­tet a hasán. A vád­lott a szú­rást köve­tő­en elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett­hez az isme­rő­se sza­ladt oda, hogy segít­sen neki, és ami­kor látta a szúrt sérü­lé­sét, a vád­lott után futott, hogy vissza­tart­sa őt, azon­ban nem érte utol. A men­tő­ket a sér­tett értesítette.

A sér­tett a has­üre­get nem érin­tő, szúrt-metszett sérü­lé­sét szen­ve­dett. A táma­dás - annak esz­kö­zé­re, mód­já­ra, a táma­dott test­tá­jék­re figye­lem­mel - alkal­mas volt a bekö­vet­ke­zett­nél jóval súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is, annak elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vád­irat­ban. A főügyész­ség emel­lett indít­ványt tett a fér­fi­val szem­ben más, de a jelen­le­gi­hez hason­ló ügy­ben, koráb­ban kisza­bott 2 év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak az elren­de­lé­sé­re is.

A vide­ón az lát­ha­tó,  hogy a vád­lott egy isme­rő­sé­vel és a sér­tet­tel beszél­get, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­szúr­ja a sér­tet­tet, ezután pedig ő is, és az isme­rő­se is elsza­lad. A sér­tett­hez oda­megy az isme­rő­se, és ami­kor látja a sér­tett sérü­lé­sét, a vád­lott után fut.