Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta az autót és a pénzt is - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki a szer­víz­elés­re meg­ka­pott autót nem adta vissza a tulaj­do­nos­nak, és a javí­tás­ra kapott pénz­zel sem tudott elszá­mol­ni.

A vád­irat sze­rint 2019 júli­u­sá­ban a sér­tett átad­ta a vád­lott részé­re a 950.000 forint érté­kű kis­te­her­gép­ko­csi­ját, melyen javí­tá­si mun­ká­la­to­kat kel­lett volna végez­ni. A követ­ke­ző hetek­ben a vád­lott több alka­lom­mal kért és kapott továb­bi pén­ze­ket – össze­sen 168.000 forin­tot – a javí­tá­si mun­kák költ­sé­gé­nek fede­zé­sé­re, alkat­rész vásár­lás­ra.

A férfi a gép­jár­mű­vet 2019 augusz­tu­sá­nak ele­jén egy isme­rő­sé­vel elvi­tet­te egy sal­gó­tar­já­ni autó­sza­lon­ba, ahol elvé­gez­ték a jármű műsza­ki álla­pot­fel­mé­ré­sét. A fel­mé­rés után a vád­lott nem ment el az autó­ért, a sér­tett szá­má­ra pedig elér­he­tet­len­né vált.

A vád­lott a gép­jár­mű­vel saját­ja­ként ren­del­ke­zett, az átvett pénz­össze­get pedig jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta, így össze­sen 1.118.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely­ből 168.000 forint kár jelen­leg is fenn­áll.

A két fél között az ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rást ren­delt el, de az ered­mény­te­len medi­á­ci­ót köve­tő­en nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás miatt vádat kel­lett emel­nie a férfi ellen. Vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint fizet­tes­se meg az autó­tu­laj­do­nos által beje­len­tett pol­gá­ri igényt is.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

Az ügyész­ség által a köz­ve­tí­tői eljá­rás jog­in­téz­mé­nyé­ről készí­tett isme­ret­ter­jesz­tő kis­film az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/mennyi-a-bun-ara-a-kozvetitoi-eljarasrol/