Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta az étkezési díjat

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki egy Csongrád-Csanád megyei kis­te­le­pü­lé­sen 3 év lefor­gá­sa alatt több mint 3 mil­lió forint szo­ci­á­lis étke­zé­si térí­té­si díjat tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint az önkor­mány­zat alkal­ma­zá­sá­ban álló vád­lott mun­ka­kö­ré­be tar­to­zott a tele­pü­lés által biz­to­sí­tott szo­ci­á­lis étkez­te­tés díja­i­nak besze­dé­se. A nő a 2014 és 2016 között befi­ze­tett díjak egy részét elsikkasztotta.

Az önkor­mány­zat és a vád­lott közöt­ti köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nye­ként a nő a kárt tel­jes egé­szé­ben megtérítette.

A vád­lot­tat az ügyész­ség nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság a vád­lott bűnös­sé­gét bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - álla­pít­sa meg, és szab­jon ki vele szem­ben büntetést.