Főoldal » Hírek » Rendezvények » Első helyezést ért el az ügyészségi csapat a nemzetközi versenyen – interjú készült a győztesekkel a Petőfi Live-on

Szép hazai ered­ménnyel zárult az idei THEMIS ver­seny bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi elő­dön­tő­je, a dr. Zsi­ros Bet­ti­nadr. Sup­licz Dóra és dr. Batiz Krisz­ti­án ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló csa­pat a máso­dik Por­tu­gá­lia és a har­ma­dik Romá­nia előtt érte el az első helye­zést.

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sá­ban dol­go­zó pálya­kez­dő jogá­szok részé­re az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) éven­te nem­zet­kö­zi ver­senyt ren­dez, ame­lyen uniós és egyéb euró­pai jogi kér­dé­sek kap­csán mérik össze a tudá­su­kat angol nyel­ven a fia­ta­lok. A THEMIS ver­seny célja a tapasz­ta­lat­cse­re, az isme­ret­ter­jesz­tés és az euró­pai jogi együtt­mű­kö­dés erő­sí­té­se.

Az ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­kal a ver­seny­ről az M2 Pető­fi live csa­tor­nán az Én Vagyok Itt! című műsor­ban készült inter­jú 2020.08.06-án, amely lej­jebb meg­te­kint­he­tő.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.