Főoldal » Hírek » Rendezvények » Első helyezést ért el az ügyészségi csapat a nemzetközi versenyen

Szép hazai ered­ménnyel zárult az idei THEMIS ver­seny bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi elő­dön­tő­je, a dr. Zsi­ros Bet­ti­na, dr. Sup­licz Dóra és dr. Batiz Krisz­ti­án ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló csa­pat a máso­dik Por­tu­gá­lia és a har­ma­dik Romá­nia előtt érte el az első helyezést.

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sá­ban dol­go­zó pálya­kez­dő jogá­szok részé­re az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) éven­te nem­zet­kö­zi ver­senyt ren­dez, ame­lyen uniós és egyéb euró­pai jogi kér­dé­sek kap­csán mérik össze a tudá­su­kat angol nyel­ven a fiatalok.

A THEMIS ver­seny célja a tapasz­ta­lat­cse­re, az isme­ret­ter­jesz­tés és az euró­pai jogi együtt­mű­kö­dés erősítése.

Az ügyész­ség rend­sze­re­sen kép­vi­se­li Magyar­or­szá­got a meg­mé­ret­te­té­sen, az elmúlt tíz évben nyolc alka­lom­mal indí­tott csa­pa­tot, akik sike­res sze­rep­lé­sük­kel növel­ték a szer­ve­zet jó hírét.

A csa­pa­tok a bün­te­tő­el­já­rás­jog, a pol­gá­ri eljá­rás­jog, a csa­lád­jog és igaz­ság­ügyi etika terü­le­té­ről választ­hat­tak témát. Az egyes kate­gó­ri­ák­ban ren­de­zett elő­dön­tők­ben dőlt el, hogy mely csa­pa­tok jutot­tak a közös döntőbe.

A ver­seny első fel­ada­ta egy, a kate­gó­ria témá­já­hoz illő húsz olda­las dol­go­zat elké­szí­té­se volt. Idén - a koro­na­ví­rus miatt rend­ha­gyó módon - a sze­mé­lyes jelen­lé­tet igény­lő össze­jö­ve­tel helyett a csa­pa­tok­nak tizen­nyolc per­ces vide­ó­ban kel­lett bemu­tat­ni a mun­ká­ju­kat. A vita, ahol a zsűri és egy másik csa­pat kér­dez­tek a dol­go­zat­ról, pedig online, videó­kon­fe­ren­ci­án keresz­tül történt.

Az ügyész­sé­gi fogal­ma­zók­ból álló győz­tes csa­pat a bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi kate­gó­ri­á­ban indult. Dol­go­za­tuk az Euró­pai Unió igaz­ság­ügyi fel­ügye­le­tet elren­de­lő euró­pai hatá­ro­za­tá­nak gya­kor­la­ti kér­dé­se­it járta körül. A zsűri kiemel­te a gör­dü­lé­keny csa­pat­mun­ká­ju­kat, a lényeg­re törő, össze­sze­dett prezentációjukat.

A dön­tőt 2020 novem­be­ré­ben Bonn­ban tart­ják meg, a ter­vek sze­rint a csa­pa­tok sze­mé­lyes részvételével.

Szív­ből gra­tu­lá­lunk a szín­vo­na­las pálya­mun­ká­hoz és továb­bi ered­mé­nyes sze­rep­lést kívánunk.