Főoldal » Az ügyészségről » Első Magyar Jogi Könyvszalon

A magyar jogi kiadók első szak­mai talál­ko­zó­ját és vásá­rát tart­ják szep­tem­ber köze­pén az Alkot­mány­bí­ró­ság és a Magyar Jogász Egy­let szer­ve­zé­sé­ben a fel­újí­tott buda­pes­ti Károlyi–Csekonics-palotában.

Az Első Magyar Jogi Könyv­sza­lo­non, ame­lyet Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök köszönt, ked­vez­mé­nyes könyv­vá­sár, könyv­be­mu­ta­tók, exk­lu­zív dedi­ká­lá­si lehe­tő­sé­gek, szín­vo­na­las szak­mai prog­ra­mok, díj­át­adók vár­ják a jogász­tár­sa­da­lom tag­ja­it és a jogi kér­dé­sek iránt érdek­lő­dő közönséget.

A szep­tem­ber 18-án tar­tan­dó ren­dez­vé­nyen mutat­ják be Polt Péter Tör­vény és Igaz­ság című mun­ká­ját is, ame­lyet a leg­főbb ügyész a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból állí­tott össze.

Az Első Magyar Jogi Könyv­sza­lo­non, a köz­tár­sa­sá­gi elnök mel­lett, köszön­tőt mond Sulyok Tamás, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke és Tróc­sá­nyi Lász­ló volt igaz­ság­ügyi minisz­ter, a Magyar Jogász Egy­let elnö­ke is. A ren­dez­vé­nyen töb­bek között pódi­um­be­szél­ge­tést hall­hat­nak Varga Zs. And­rás­sal, a Kúria elnö­ké­vel, Polt Péter leg­főbb ügyésszel, Sólyom Lász­ló volt köz­tár­sa­sá­gi elnök­kel, Stum­pf Ist­ván kor­mány­biz­tos­sal, Kol­tay And­rás­sal, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem rek­to­rá­val, Paczo­lay Péter­rel, az Embe­ri Jogok Euró­pai Bíró­sá­gá­nak bírá­já­val vagy Mar­to­nyi János volt külügyminiszterrel.

A rész­le­tes prog­ram az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://jogikonyvszalon.hu/program/