Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elsodorta, majd viperával ütlegelte felesége szeretőjét – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, aki a fele­sé­gé­vel sze­rel­mi kap­cso­la­tot tartó fér­fit autó­val elso­dor­ta, majd vipe­rá­val ütlegelte.

A vád­irat sze­rint a férj 2023. janu­ár­já­ban, dél­után, Kazinc­bar­ci­kán autó­zott, ami­kor ész­re­vet­te a - szin­tén autót veze­tő - hara­go­sát, aki a fele­sé­gé­vel sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Ami­kor elha­lad­tak egy­más mel­lett, a férfi muto­ga­tott felé, ezért a vád­lott meg­for­dult, követ­te a fér­fit, majd meg­áll­tak az úttest szé­lén. Kiszáll­tak a gép­jár­mű­vek­ből, egy­más felé indul­tak, miköz­ben folya­ma­to­san szit­ko­zód­tak. A köl­csö­nös kia­bá­lás után az elkö­ve­tő vissza­ült az autó­já­ba és szán­dé­ko­san a férfi irá­nyá­ba kor­má­nyoz­va elin­dult, mint­egy 50 km/h sebes­ség­gel halad­va elsodorta.

A sér­tett meg­pör­dült, meg­emel­ke­dett, a tal­pá­ra esett vissza. A vád­lott kiszállt az autó­já­ból, magá­hoz vett egy fél méter hosszú­sá­gú telesz­kó­po­san kihúz­ha­tó fém rudat, és a fel­tar­tott kar­ral véde­kez­ni pró­bá­ló fér­fit több­ször megütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a reá­lis esé­lye volt a a halá­los kime­ne­te­lű sérü­lé­sek bekövetkezésére.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.