Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elsőfokon életfogytiglanra ítélték a házát az ismerősére rágyújtó férfit – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki egy vesze­ke­dést köve­tő­en bán­tal­maz­ta az ivó­cim­bo­rá­ját, majd a maga­te­he­tet­len fér­fi­ra rágyúj­tot­ta a házát. 

Az íté­let sze­rint a vád­lott és az isme­rő­se együtt ita­loz­tak az áldo­zat kis­te­le­pü­lé­sen lévő házá­ban, ami­kor össze­szó­lal­koz­tak és a férfi egy kemény tárggyal meg­dob­ta az isme­rő­sét, aki ettől esz­mé­let­len álla­pot­ban a föld­re esett. A férfi meg­ijedt a tette követ­kez­mé­nye­i­től és a cse­lek­mé­nye lep­le­zé­se érde­ké­ben fel­gyúj­tot­ta az ingat­lant, majd távo­zott. A vád­lott által oko­zott tűz­ben az sér­tett éle­tét vesztette.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és a védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­sé­vel és a bün­te­tés tar­ta­má­val, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.