Főoldal » Archív » Elsőfokon felmentették, de másodfokon elítélték a csaló vállalkozót

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán ítél­te el a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék azt a csa­lás alól első­fo­kon fel­men­tett 47 éves mar­ca­li fér­fit, aki annak elle­né­re, hogy a fuva­ro­zás­sal fog­lal­ko­zó cége fize­tés­kép­te­len­né vált, és tar­to­zá­sa­it meg­fi­zet­ni nem tudta, teher­gép­jár­mű­ve­i­vel tovább­ra is a sér­tett kft. ben­zin­kút­ján tan­kolt, azt nem fizet­te ki, és így 4.4 mil­lió forint kárt okozott.

Az első­fo­kon eljá­ró Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság íté­le­te sze­rint a vád­lott csa­lá­si szán­dé­ka nem volt bizo­nyít­ha­tó, mivel nem lehe­tett két­sé­get kizá­ró­an meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy a vád­lott cégé­nek ne lett volna reá­lis lehe­tő­sé­ge a tan­ko­lá­sok ellen­ér­té­ké­nek kifizetésére.

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség által beje­len­tett, és a Somogy Megyei Főügyész­ség által fenn­tar­tott ügyé­szi fel­leb­be­zés sze­rint azon­ban a vád­lott vál­lal­ko­zá­sa kez­det­től fogva vesz­te­sé­ges volt, és reá­li­san nem biza­kod­ha­tott abban sem, hogy műkö­dé­se nye­re­sé­get fog ter­mel­ni, mivel a fuva­ro­zá­si tevé­keny­sé­get folya­ma­to­san az önkölt­sé­gi ár alatt végez­te, a külső finan­szí­ro­zá­si lehe­tő­sé­gei pedig kiapadtak.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a másod­fo­kú eljá­rás­ban élt az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel, mely sze­rint a fel­men­tett vád­lot­tat elté­rő tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sá­val bűnös­nek lehet kimon­da­ni. Ennek azért van jelen­tő­sé­ge, mert ilyen dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ra a koráb­bi tör­vény alap­ján csak az eljá­rás jelen­tős elhú­zó­dá­sa árán – az első­fo­kú íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­vel és az eljá­rás meg­is­mét­lé­sé­vel - nyílt volna mód.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat nagyobb kárt okozó üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­ben, és ezért őt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.