Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet a három évvel ezelőtt elfogott embercsempészek ügyében - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság első­fo­kú íté­le­té­ben az egyik fér­fit négy év hat hó fegy­ház­bün­te­tés­re és öt év kiuta­sí­tás­ra, a másik fér­fit két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

 A vád­eme­lés­ről a https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-embercsempeszekkel-szemben/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint az iraki állam­pol­gár­sá­gú férfi egy isme­ret­len sze­méllyel abban álla­po­dott meg, hogy segít­sé­get nyújt az Euró­pai Unió terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pő - jel­lem­ző­en iraki és szír - sze­mé­lyek Nyugat-Európába tör­té­nő szál­lí­tá­sá­ban. Az isme­ret­len sze­mély intéz­te a Dél-Európa felől Romá­ni­á­ba érke­ző kül­föl­di sze­mé­lyek Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő jog­el­le­nes átlép­te­té­sét. Romá­ni­á­ból zárt kami­on­nal átszál­lí­tot­ták őket a magyar-román állam­ha­tá­ron, majd egy előre meg­ha­tá­ro­zott helyen kirak­ták őket. Az iraki elkö­ve­tő két alka­lom­mal az így átho­zott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Magyar­or­szág terü­le­tén tovább­szál­lí­tot­ta úgy, hogy ehhez Szlo­vá­ki­á­ban sze­mély­gép­ko­csi­kat bérelt.

Az iraki vád­lott az egyik szál­lí­tás­hoz beszer­ve­zett egy továb­bi, isme­ret­len sze­mélyt, majd 2017. augusz­tus 7-én két mig­ráns sze­mélyt vit­tek át Auszt­ri­á­ba. Ezután,  2017. augusz­tus 23-án, az iraki férfi és a szír állam­pol­gár­sá­gú társa két fő ille­gá­lis határ­át­lé­pőt vett fel a bérelt gép­ko­csi­ba azért, hogy őket jog­el­le­ne­sen Magyar­or­szág­ról Szlo­vá­ki­án keresz­tül Német­or­szág­ba szál­lít­sa. A nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­ket Komá­rom­ban elfog­ta.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság az egyik fér­fit, aki bűn­szer­ve­zet­ben követ­te el a cse­lek­ményt, négy év hat hó fegy­ház­bün­te­tés­re, és öt év kiuta­sí­tás­ra, a másik fér­fit két év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.