Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Elsőfokú ítélet a két ember haláláért felelős gondatlan sofőr ügyében- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság közel öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki két ember halá­lát okoz­va úgy vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit, hogy a sebes­ség­kor­lá­to­zást áthág­va átsod­ró­dott a másik for­gal­mi sávba, amely miatt teher­gép­ko­csi­val ütközött. 

A vád­eme­lés­ről a /ket-ember-halalaert-felel-a-birosag-elott-a-gondatlan-sofor-vademeles/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. már­ci­us 13-án a reg­ge­li órák­ban lakott terü­le­ten kívül, Bajna irá­nyá­ból Szo­mor felé halad­va sze­mély­gép­ko­csi­val három utast szál­lí­tott. A vád­lott a 60 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás és a kihe­lye­zett „Egy­más utáni veszé­lyes útka­nya­ru­la­tok” tábla figyel­mez­te­té­se elle­né­re, leg­alább 85-90 km/h közöt­ti sebes­ség­gel vezet­te a gépjárművet.

A sze­mély­gép­ko­csi egy jobb­ra ívelő kanyar után átsod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, és egy teher­gép­ko­csi ele­jé­nek ütkö­zött.  A teher­gép­ko­csi 2-3 métert maga előtt tolta a sze­mély­gép­ko­csit, amely rész­ben az út mel­let­ti árok­ban állt meg.

A bal­eset során két utas olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tü­ket veszí­tet­ték, míg a har­ma­dik utas­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sai keletkeztek.

A vád­irat alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a mai napon tár­gya­lá­son meg­ho­zott íté­le­té­ben a fér­fit 4 év 8 hó fog­ház­bün­te­tés­re, és 8 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a hely­szí­ni szem­lén készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/halalos-kozuti-balesetet-okozott-0