Főoldal » Archív » Elsőfokú ítélet egy belvárosi felvonulás és tüntetés résztvevőinek ügyében – eredményes vádemelés

Embe­ri mél­tó­sá­got sértő módon nyúlt a másik fér­fi­hoz; a kerü­le­ti ügyész­ség vádja alap­ján pró­bá­ra bocsátották.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 52 éves kül­föl­di férfi 2014. júli­us 5-én egy, a bel­vá­ros­ban tar­tott fesz­ti­vá­lon, mialatt a sér­tett férfi egy, a közel­ben tar­tott tün­te­té­sen vett részt. A kül­föl­di férfi a dél­utá­ni órák­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a tün­te­tés részt­ve­vő­i­vel, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tett meg­kér­te, hogy távoz­zon. A ter­helt azon­ban ennek nem tett ele­get, és a másik fér­fit átka­rol­va egy közös fény­ké­pet akart készí­te­ni, majd ami­kor a tün­te­tő el akart távo­lod­ni tőle, végig­si­mí­tot­ta, illet­ve meg­mar­kol­ta a mel­lét, meg­sért­ve ezzel embe­ri mél­tó­sá­gát. Ezután a vád­lott a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­szer­ben hasz­nált kar­len­dí­tést és kato­nai dísz­lé­pést utá­noz­va elsétált.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di férfi ellen embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A bíró­ság a fér­fit vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és kettő évre pró­bá­ra bocsátotta.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, a vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt.