Főoldal » Hírek » Elszívott egy füves cigit, majd csomagolással együtt megette a sértett süteményeit- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az izraeli-amerikai ket­tős állam­pol­gár­sá­gú egye­te­mi hall­ga­tó­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron támadt egy nőre és a vele levő két gyermekre.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 21-én a késő dél­utá­ni órák­ban az egyik sze­ge­di útke­resz­te­ző­dés­ben ordi­bált ango­lul, ami­kor a sér­tett a vele levő két kis­ko­rú gyer­mek­kel elha­ladt mel­let­te. A vád­lott a sér­tett­re támadt, elkap­ta a kar­ját, amit meg is markolt.

A vád­lott agresszív maga­tar­tá­sát látva a gye­re­kek meg­ijed­tek és futni kezd­tek, melyet köve­tő­en a sér­tet­tet elen­ged­ve a vád­lott is utá­nuk futott. A gye­re­kek­nek sike­rült elfut­ni­uk, majd ezt köve­tő­en a vád­lott ango­lul kia­bál­va ismé­tel­ten a sér­tett­re támadt és rán­gat­ta a kar­ját. A táma­dás során a vád­lott kikap­ta a sér­tett kezé­ben levő süte­mé­nye­ket és azt papír­ral együtt a szá­já­ba tömte, nagy­ré­szü­ket a cso­ma­go­lás­sal együtt meg is ette. Ennek hatá­sá­ra azon­ban a vád­lott öklen­dez­ni kez­dett, lefe­küdt a föld­re, melyet kihasz­nál­va a sér­tett elfu­tott és tele­fo­non a rend­őr­sé­get hívta. A vád­lott még meg­kí­sé­relt a sér­tett után futni, azon­ban egy közel­ben lakó fér­fi­nak sike­rült őt lefog­nia. Az össze­füg­gés­te­le­nül, ango­lul kia­bá­ló vád­lot­tat a férfi meg­pró­bál­ta a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­ta­ni, de a vád­lott őt is bán­tal­maz­ni kezd­te, melyet köve­tő­en a férfi egy önvé­del­mi fogás­sal a föld­re vitte és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A sér­tet­tek közül a nőnek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek a vád­lott táma­dá­sa követ­kez­té­ben, míg a férfi sérü­lést nem szenvedett.

A vád­lott elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en vég­zett orvo­si vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy rövid­del azt meg­elő­ző­en kan­na­bisz tar­tal­mú kábí­tó­szert fogyasz­tott és a ház­ku­ta­tás során a házi­lag sodort ciga­ret­ta­csik­ket is lefog­lal­ták a rendőrök.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.