Főoldal » Archív » Eltartás ígéretével csalta el tőle a budapesti lakását

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy nővel és tár­sa­i­val szem­ben, aki eltar­tást ígért egy fér­fi­nak, ám gon­dos­ko­dás helyett a házát és a laká­sát csal­ta ki tőle.

A bűn­ügy sér­tett­je, egy férfi egye­dül élt a buda­pes­ti házá­ban. Az ügy egyik vád­lott­ja, egy ceg­lé­di nő meg­tud­ta, hogy a fér­fi­nak nagy érté­kű ingat­lan­jai van­nak. 2015 novem­be­ré­ben a nő beké­redz­ke­dett a férfi házá­ba, és beszél­ge­tés köz­ben fel­ve­tet­te, hogy a sér­tett köl­töz­zön hoz­zá­juk Ceg­léd­re, ahol majd gon­dos­kod­nak róla.

A sér­tett elfo­gad­ta az aján­la­tot, hama­ro­san Ceg­léd­re köl­tö­zött egy olyan házba, ahol a nő és az élet­tár­sa mel­lett az a férfi is lakott, aki­vel az asszony koráb­ban név­há­zas­sá­got kötött.

A vád­lott a ceg­lé­di ház­ban a sér­tet­tet elzár­ta a kül­vi­lág­tól, a tele­fon­ját elvet­te, az őt kere­ső hoz­zá­tar­to­zók­tól elszi­ge­tel­te, és a férfi szám­lá­já­ra érke­ző jut­ta­tá­so­kat tár­sa­i­val fel­vet­te, elköltötte.

A nő 2015 novem­be­ré­ben olyan hamis vég­ren­de­le­tet készít­te­tett, mely sze­rint a férfi halá­la ese­tén ő örök­li a sér­tett buda­pes­ti laká­sát. 2016 janu­ár­já­ban pedig olyan hamis tar­tá­si szer­ző­dést készít­te­tett, amely­ben a nő szer­zi meg a férfi buda­pes­ti házát is.

Az amúgy is lerom­lott egész­sé­gű sér­tett álla­po­ta folya­ma­to­san, egyre erő­tel­je­seb­ben rom­lott, a nő a férfi ellá­tá­sá­ról, ismert beteg­sé­ge keze­lé­sé­ről csak felü­le­te­sen gondoskodott.

A sér­tett 2016. feb­ru­ár végén meg­halt. A halá­lát köve­tő hagya­té­ki eljá­rást köve­tő­en a vád­lott örök­lés jog­cí­mén a sér­tett laká­sán, tar­tás jog­cí­mén pedig a sér­tett házán szer­zett tulaj­don­részt. A laká­son meg­szer­zett tulaj­don­részt a vád­lott 9 mil­lió forin­tért elad­ta. A házon meg­szer­zett tulaj­don­részt pedig 60 mil­lió forin­tért akar­ta elad­ni, ám ez az ügy­let meg­hi­ú­sult, mert a nő tulaj­don­ré­szét az idő­köz­ben indult nyo­mo­zás során zár alá vették.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, őt és tár­sa­it közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádolja.