Főoldal » Archív » Eltévedt Magyarországon a szerb embercsempész

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2020. janu­ár 13-án, a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő négy szír mig­ránst akart Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de elté­vedt, és Duna­fal­ván elfog­ták a rendőrök.

A vád sze­rint a szerb fér­fit egy isme­ret­len meg­bí­zó vette rá még Szer­bi­á­ban arra, hogy utaz­zon Magyar­or­szág­ra, és a szerb-magyar határ köze­lé­ből szál­lít­son beván­dor­ló­kat az auszt­ri­ai Bécs­be. A vád­lott tudta, hogy a mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a határt.

A vád­lott a meg­bí­zó­ja útmu­ta­tá­sa alap­ján 2020. janu­ár 13-án, este egy bérelt sze­mély­au­tó­val Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra uta­zott, majd a meg­adott hely­re, Her­ceg­szán­tó kül­te­rü­le­té­re ment. Itt 22 óra­kor fel­vet­te a több órán át rá vára­ko­zó négy szír beván­dor­lót, akik­kel elindult.

Nem jutot­tak azon­ban messzi­re, mert a férfi elté­vedt, és Duna­fal­ván 23 óra­kor iga­zol­tat­ták, és elfog­ták őket a rend­őrök. Az egyen­ru­há­sok a szerb ember­csem­pészt őri­zet­be vették.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.