Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eltiltás alatt praktizált egy férfi - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki annak elle­né­re foly­ta­tott ügy­vé­di tevé­keny­sé­get, hogy attól a bíró­ság eltiltotta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tőt 2020. szep­tem­be­ré­ben egy évre eltil­tot­ták az ügy­vé­di fog­lal­ko­zás gyakorlásától.

Ennek tuda­tá­ban a férfi anél­kül, hogy e körül­mény­ről az ügy­fe­le­it illet­ve az eljá­ró ható­sá­go­kat tájé­koz­tat­ta volna szá­mos eset­ben eljárt polgári- illet­ve büntetőügyekben.

Töb­bek között szer­ző­dé­se­ket készí­tett és ellen­jegy­zett, föld­hi­va­ta­lok­ban járt el. Ezt meg­ha­la­dó­an sze­mé­lye­sen védő­ként vett részt bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban illet­ve peres fél kép­vi­se­lő­je­ként pol­gá­ri eljá­rá­sok­ban külön­bö­ző Pest vár­me­gyei járás­bí­ró­sá­gok előtt.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben zug­írá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.