Főoldal » Hírek » Eltiltás alatt vezetett, balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tat koráb­ban eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, mégis újra veze­tett, így oko­zott bal­ese­tet, de ezután meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott a helyszínről

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 47 éves ter­hel­tet már 2019 évben eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től a bíró­ság 4 évre. Ennek elle­né­re a vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban a 83-as számú főúton sze­mély­au­tót vezet­ve köz­le­ke­dett Győr irá­nyá­ba. Köz­le­ke­dé­se során úgy kez­dett az előt­te a hala­dó gép­ko­csik elő­zé­sé­be, hogy a kanyar ívé­től nem látta be ren­de­sen az utat, és nem vette észre a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kis­te­her­au­tót. A ter­helt csak úgy tudott vissza­tér­ni saját sáv­já­ba, hogy veszé­lye­sen közel került az elő­zött jár­mű­höz és szem­ből jövő kis­te­her­au­tó­hoz is. A meg­elő­zött jármű a pad­ká­ra húzó­dott, míg a kis­te­her­au­tó az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba haj­tott, és az olda­lá­ra borult. A kis­te­her­au­tó veze­tő­je a bal­eset­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A ter­helt, bár ész­lel­te az álta­la oko­zott bal­ese­tet, de még­sem állt meg, nem nyúj­tott segít­sé­get, hanem egé­szen Győ­rig vezet­te járművét.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak minő­sí­tett esete miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tat a bíró­ság ismé­tel­ten tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.