Főoldal » Hírek » Eltiltás alatt vezette a gépjárművet - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tás ideje alatt vezet­te a gépjárművet.

A vád­lot­tat a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság, mint Sza­bály­sér­té­si Ható­ság a 2021. ápri­lis 21. nap­ján jog­erő­re emel­ke­dett hatá­ro­za­tá­val enge­dély nél­kü­li veze­tés és más sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt 130.000 forint pénz­bír­ság­gal súj­tot­ta és 3 hónap idő­tar­tam­ra min­den köz­úti jármű veze­té­sé­től eltiltotta.

A vád­lott ennek elle­né­re 2021. júni­us 13. nap­ján 21 óra 58 perc­kor az 1. számú főúton Ács irá­nyá­ba vezet­te a saját tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit, amely­nek során őt a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Ren­dé­sze­ti Osz­tá­lyá­nak jár­őrei ellen­őr­zés alá vonták. 

2021. május 14. nap­já­tól bűn­cse­lek­ményt követ el az, aki jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alatt annak érvé­nye­sü­lé­si köré­be tar­to­zó jár­mű­vet vezet.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben és a bün­te­tő­el­já­rás­ban tilt­sa el a járművezetéstől.

Amennyi­ben a vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás­ban kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt is vezet, akkor cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minősül.