Főoldal » Hírek » Eltiltás hatálya alatt vezetett- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a 2021. május 21. napja óta hatá­lyos új bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv­ben sze­rep­lő új bűn­cse­lek­mény vét­sé­gi alak­za­tát az köve­ti el, aki jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt annak érvé­nye­sü­lé­si köré­be tar­to­zó jár­mű­vet vezet, míg a súlyo­sabb, bűn­tet­ti alak­za­tot az, aki a bűn­cse­lek­ményt bün­te­tő­el­já­rás­ban kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt való­sít­ja meg.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 25 éves vád­lot­tat a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság 2019. augusz­tus 12. nap­ján jog­erős íté­le­té­ben 2 év idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a „B” kate­gó­ri­á­ba tar­to­zó jár­mű­vek veze­té­sé­től. Az eltil­tás ténye az orszá­gos nyil­ván­tar­tás­ba is bejegy­zés­re került.

Ennek elle­né­re a vád­lott, az eltil­tás­ról tudva két alka­lom­mal is, 2021. május 18-án kora dél­után, majd 2021. május 24-én dél körül ismét a saját tulaj­do­nú sze­mély­gép­ko­csi­ját vezet­ve Szek­szárd lakott terü­le­tén belül úgy vett részt a köz­úti köz­le­ke­dés­ben, hogy bün­te­tő­el­já­rás­ban kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt állt.

A máso­dik alka­lom­mal az egyik utcá­ban a rend­őr­jár­őr a szol­gá­la­ti gép­jár­mű fény- és hang­jel­zé­sét akti­vál­va jelez­te a vád­lott­nak, hogy áll­jon meg, aki azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem mene­kül­ni kez­dett. Mene­kü­lés köz­ben, már egy másik utcán halad­va a sebes­sé­ge nem meg­fe­le­lő meg­vá­lasz­tá­sa miatt elvesz­tet­te az ural­mát a jár­mű­ve felett, és egy lakó­ház kerí­té­sé­nek csa­pó­dott. Végül a vád­lott autó­ja az úttest menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sáv­já­nak szé­lén állt meg.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a jármű veze­té­sé­re jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott, érvé­nyes enge­déllyel ren­del­ke­zik, és a jármű veze­té­sé­től eltilt­va nincs.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.