Főoldal » Hírek » Eltiltás hatálya alatt vezetett – börtönbüntetést indítványozott az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén júni­us­ban köz­le­ke­dett koráb­bi köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sa ellenére.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat leg­utóbb 2020 janu­ár­já­ban ítél­te ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a bíró­ság a többi között 1 év 10 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra. Az eltil­tás hatá­lya 2022. már­ci­u­sá­ban járt volna le. Az íté­let kihir­de­té­se­kor jelen­lé­vő és így arról tudo­mást szer­ző vád­lott mind­ezek elle­né­re 2021. júni­us 13-án éjjel, Csong­rád bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val, ami­kor a rend­őr­jár­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben. Az intéz­ke­dés során a rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi veze­tői enge­déllyel nem rendelkezik.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­tel vádol­ja. Az ügyész­ség arra az eset­re, hogy­ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­né és lemon­da­na a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, 1 év 3 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alkal­ma­zá­sa mellett.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.