Főoldal » Hírek » Eltiltás hatálya alatt vezetett, majd hazafutott a rendőrök elől - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt egy 35 éves észak-nógrádi férfi ügyé­ben, aki eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett, majd az őt meg­ál­lí­ta­ni szán­dé­ko­zó rend­őri ellen­őr­zés mel­lett elhaj­tott és később kocsi­ját hát­ra­hagy­va mene­kült el.

 A vád­irat sze­rint a férfi 2023. május 6. nap­ján a 22. számú főúton vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Őrha­lom felé, ami­kor rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés cél­já­ból meg akar­ták állí­ta­ni. A rend­őr­sé­gi jel­zést figyel­men kívül hagy­va a férfi tovább­haj­tott, majd egy füves terü­le­ten meg­állt és autó­ját ott­hagy­va futva mene­kült el.

A rend­őrök rövid idő múlva meg­ta­lál­ták ott­ho­ná­ban a szö­ke­vényt és kide­rült az is, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 2023. októ­ber 27. nap­já­ig eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

2021. máju­sá­ig az eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés sza­bály­sér­tés volt, de mivel igen gya­ko­ri­vá vált, hogy vala­ki a sza­bály­sér­té­si ható­ság avagy a bíró­ság ren­del­ke­zé­sé­nek nyílt sem­mi­be véte­lé­vel jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett gép­jár­mű­vet, a cse­lek­ményt a jog­al­ko­tó ekkor bűn­cse­lek­ménnyé minő­sí­tet­te.

Az egyéb­ként több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben így eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyész­ség. Amennyi­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, újabb 1 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és – koráb­ban elkö­ve­tett jog­sér­té­se­i­re tekin­tet­tel – 90 nap elzá­rás vár rá.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz majd dön­tést.

A mér­té­kes indít­vány­ról miben­lé­té­ről az aláb­bi link tájé­koz­tat:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-mertekes-inditvany/