Főoldal » Hírek » Eltiltva, ittasan vezetett a férfi, egy nap kétszer is elkapták a rendőrök - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt az ügyész­ség egy férfi ellen, aki jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt, itta­san veze­tett autót, és egy nap alatt, pár óra különb­ség­gel két­szer is meg­ál­lí­tot­ták a rend­őrök.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 60 éves vád­lot­tat 2004-ben ittas jár­mű­ve­ze­té­sért már elítél­ték, és ekkor vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től. Ennek elle­né­re 2021 máju­sá­ban a férfi jogo­sít­vány nél­kül, itta­san ült volán mögé. 18 óra körül a rend­őrök két tele­pü­lés között iga­zol­tat­ták, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy nincs veze­tői enge­dé­lye, továb­bá a szon­da meg­fú­já­sa után az is kide­rült, hogy koráb­ban alko­holt fogyasz­tott.

A szük­sé­ges intéz­ke­dé­sek után a fér­fit a rend­őrök útjá­ra enged­ték. Az elkö­ve­tőt azon­ban nem tar­tot­ta vissza a lebu­kás, és ismét jár­mű­be ült. Ugyan­azok a rend­őrök, ugyan­azon az útsza­ka­szon, 20 óra előtt pár perc­cel ismét meg­ál­lí­tot­ták a fér­fit, aki még min­dig alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt állt.

A vád­lott ellen az ügyész­ség eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Vele szem­ben négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit ismét vég­le­ge­sen tilt­sa el a bíró­ság a jár­mű­ve­ze­tés­től.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.