Főoldal » Hírek » Eltitkolta a termékértékesítést, nem fizetett ÁFÁ-t - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint nem val­lot­ta be az álta­la veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ter­mék­ér­té­ke­sí­té­sé­ből eredő bevé­te­lét és közel száz­mil­lió forint ÁFÁ-t nem fize­tett meg a magyar állam költségvetésének.

A vád­irat sze­rint a férfi által veze­tett, tatai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2015. év II- IV. negyed­év­ben és 2016. év I. negyed­év­ben külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket, játé­ko­kat, műanyag ter­mé­ke­ket, isko­la­sze­re­ket vásá­rolt rész­ben az Euró­pai Közös­ség terü­le­té­ről, majd azo­kat egy mis­kol­ci szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ságrészé­re értékesítette.

A vád­lott eltit­kol­ta a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bevé­te­le­it oly módon, hogy a 2015. év II- IV. negyed­év­re vonat­ko­zó­an egy­ál­ta­lán nem nyúj­tott be adó­be­val­lást, a 2016. év I. negyed­évé­re pedig olyan valót­lan tar­tal­mú ÁFA beval­lást nyúj­tott be, mely sze­rint ezen idő­szak­ban a tár­sa­ság nem vég­zett bel­föl­di ter­mék­ér­té­ke­sí­tést, így fize­ten­dő ÁFÁ-ja nem keletkezett.

A férfi a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­le­té­ben a 2016. évre, vala­mint a kft. 2017. júni­us 1. nap­ján elren­delt fel­szá­mo­lá­sá­ra figye­lem­mel a 2017. évi tört idő­szak­ra nem tel­je­sí­tet­te a beszá­mo­lá­si köte­le­zett­sé­gét. Mind­ez­zel a Kft. gaz­dál­ko­dá­sá­nak, vagyo­ni, pénz­ügyi, jöve­del­mi hely­ze­té­nek átte­kin­té­sét 2015-től a fel­szá­mo­lás elren­de­lé­sé­ig meghiúsította.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel a magyar költ­ség­ve­tés­nek 98.087.000,-forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igaz­ga­tó­sá­ga Komárom-Esztergom Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tálya által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je fog­lal­ko­zás­tól, vala­mint a közügyek gya­kor­lá­sá­tól.