Főoldal » Archív » Eltörte az orrát, mert nem volt kész az ebéd

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki azért oko­zott 6 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lést élet­tár­sá­nak, mert az nem főzte meg az ebé­det délre.

Az 51 éves vád­lott és a sér­tett több éve éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy kapos­vá­ri albér­let­ben, azon­ban viszo­nyuk az utób­bi idő­ben meg­rom­lott a férfi ita­lo­zó élet­mód­ja miatt.

A vád­lott 2019. már­ci­us 15-én már reg­gel ita­loz­ni kez­dett és kora dél­előtt szá­mon kérte a sér­tet­tet, hogy miért nem állt neki a főzés­nek. A dél­előtt továb­bi részé­ben a férfi fát vágott az udva­ron, majd aludt egyet. Az ittas vád­lott dél körül ébredt fel, és ami­kor ész­lel­te, hogy élet­tár­sa még nem készült el az ebéd­del a sér­tett­hez lépett, majd nagy erő­vel, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel arcon ütöt­te a nőt. A sér­tett orra egy­ből vérez­ni kez­dett, azon­ban a férfi ezzel nem törőd­ve elment ott­hon­ról.

A rend­őr­sé­get a sér­tett érte­sí­tet­te, aki­nek a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a bíró­ság 9 hóna­pi bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évi és 6 hóna­pi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erős.