Főoldal » Hírek » Eltörték az állkapcsát, de így sem adta meg a PIN-kódját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves és egy 16 éves fia­tal­ko­rú fiú ellen rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A fia­ta­lok Mis­kol­con egy erő­sen ittas fér­fi­tól az érté­ke­it, illet­ve a mobil­te­le­fon­ját elvé­ve a PIN-kódot köve­tel­ték, de a sér­tett szán­dé­ko­san téves kódot mon­dott. A táma­dók emi­att több­ször ököl­lel ütle­gel­ték, de mivel ismét hely­te­len kódot adott meg, a tele­font nem sike­rült fel­ol­da­ni, vissza­ad­ták neki, és 6.500 forint kész­pénzt vet­tek el tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. júli­us ele­jén, haj­nal­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban oda­men­tek a padon ülő, erő­sen ittas fér­fi­hoz. Beszél­get­tek vele, majd kar­já­nál fogva elve­zet­ték egy fás, bok­ros terü­let­re, ahol fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át az érté­ke­it.

A sér­tett elő­vet­te a mobil­te­le­fon­ját, amit az egyik fiú elvett tőle, és rög­tön köve­tel­te, hogy adja meg a PIN-kódot. A sér­tett ennek több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem tett ele­get, ezért mind­két elkö­ve­tő több­ször a fején ököl­lel meg­ütöt­te, ille­tő­leg egyi­kő­jük com­bon rúgta. Ezután egy téves kódot mon­dott a sér­tett, azzal nem lehe­tett fel­ol­da­ni a tele­font, újból ütle­gel­ték és a helyes kódot köve­tel­ték, de a sér­tett min­den eset­ben egy másik, valót­lan kód­szá­mot mon­dott. A fia­ta­lok végül a tele­font vissza­ad­ták, és ami­kor kifor­gat­ták a zse­be­it, 6.500 forint kész­pénzt vet­tek el tőle, majd távoz­tak.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló orrcsont-, állkapocscsont- és járom­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.