Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Eltűntként körözött kiskorúakat csempésztek át a határon – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szem­ben, akik idén janu­ár­ban a román - magyar hatá­ron csem­pész­tek át két kiskorút.

A vád­irat sze­rint a rend­őr­jár­őrök 2023. janu­ár 26-án, dél­ben iga­zol­tat­ták Csa­nád­pa­lo­ta határ­tér­sé­gé­ben a két kis­ko­rú gyer­mek­kel sétá­ló vád­lot­tat. Az elkö­ve­tő sem a saját, sem a gyer­me­kek sze­mély­azo­nos­sá­gát nem tudta hitelt érdem­lő­en iga­zol­ni. Fel­ada­ta az volt, hogy a nem­zet­kö­zi körö­zé­si lis­tán eltűnt­ként nyil­ván­tar­tott gyer­me­ke­ket a zöld­ha­tá­ron átve­zes­se és vád­lott tár­sá­hoz kísér­je, aki ezalatt egy jár­mű­vel és a gye­re­kek nagy­ap­já­val együtt a közel­ben, Magyar­or­szá­gon vára­ko­zott arra, hogy a Schen­ge­ni öve­ze­ten belül őket tovább szállíthassa.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat – köz­tük a fen­ti­ek elkö­ve­té­sé­re meg­bí­zást adó nagy­apát – minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.