Főoldal » Archív » Elütötte a biciklist, de nem segített neki-A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri   Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Kőkút és Hen­cse között gép­ko­csi­val elütött egy kerék­pá­rost, de nem nyúj­tott segít­sé­get neki.

A  vád­lott  2015. decem­ber 22. nap­ján  a  dél­utá­ni  órák­ban, szür­kü­let­ben  az egyik isme­rő­sé­től köl­csön­ka­pott sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Kőkút felől Hen­cse irá­nyá­ba. A  gép­ko­csi  köz­vet­len bal­eset­ve­szé­lyes volt, mert a fék­be­ren­de­zé­se alkal­mat­lan volt a ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat­ra, de annak álla­po­tát, műkö­dé­sét a vád­lott az elin­du­lás előtt nem ellenőrizte.

A vád­lott 70-80 km/h sebes­ség­gel haladt, és fék­tá­vol­sá­gon belül látta meg a másik sáv­ban szem­be­jö­vő sér­tet­tet, aki kivi­lá­gí­tat­lan kerék­pár­ral, lát­ha­tó­sá­gi mel­lény nél­kül, itta­san köz­le­ke­dett. A vád­lott, hogy a bal­ese­tet elke­rül­je, féke­zett, de a hibás fék­rend­szer miatt elve­szí­tet­te ural­mát a sze­mély­gép­ko­csi felett és elütöt­te a sér­tet­tet, aki súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott az utasa fel­hí­vá­sá­ra sem állt meg a hely­szí­nen, és a sér­tett álla­po­tá­ról nem győ­ző­dött meg, hanem a sze­mély­gép­ko­csit egy föl­des­úton elrejtette.

A bal­ese­tet egy hely­szín­re érke­ző sze­mély jelen­tet­te be a ható­sá­gok­nak, a bal­ese­tet okozó vád­lott sze­mé­lyét és a sze­mély­gép­ko­csi rej­tek­he­lyét a vád­lott utasa.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 17.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye