Főoldal » Archív » Elütötte a kerékpárost, mert nem tartott kellő oldaltávolságot

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 56 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got egy az úttest szé­lén köz­le­ke­dő kerék­pá­ros mel­lett, ezért elgá­zol­ta őt.

A vád sze­rint a férfi 2017. augusz­tu­sá­ban 20 óra körül, kez­dő­dő szür­kü­let­ben vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Őrha­lom felől Balas­sa­gyar­mat irá­nyá­ba, köze­pes for­ga­lom­ban, mint­egy 80 km/h sebes­ség­gel. Előt­te egy egye­nes útsza­ka­szon, az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lá­hoz húzód­va haladt a kerék­pá­ros, aki­nek kerék­pár­ja ki volt vilá­gít­va. A kerék­pá­ros a vád­lott szá­má­ra már kb. 170 méter távol­ság­ból lát­ha­tó volt, ennek elle­né­re a férfi a sebes­sé­gét nem mér­sé­kel­te, és irány­vál­tás nél­kül, gép­ko­csi­ja jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel a kerék­pá­ros hátá­nak ütközött.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben az útpad­ká­ra zuhant, agy­ráz­kó­dást és nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt nem tar­tott kellő oldal­tá­vol­sá­got a kerék­pá­ros elő­zé­se során.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát, és több mint 200 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sét is indítványozta.