Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Elütötte a motorost, majd elhagyta a helyszínt- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség annak a közép­ko­rú fér­fi­nak, aki 2020. szep­tem­ber 26-án Csen­ge­le kül­te­rü­le­tén elütött egy moto­rost, majd a hely­szín­ről segít­ség­nyúj­tás nél­kül távozott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott szür­kü­let­kor, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül köz­le­ke­dett a tulaj­do­ná­ban álló teher­gép­ko­csi­val a csen­ge­lei vágó­híd felé. A férfi eddig isme­ret­len okból áttért a szem­köz­ti sávba, és ott neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san, kivi­lá­gí­tott kis­mo­tor­ján köz­le­ke­dő sér­tett­nek, aki a víz­el­ve­ze­tő árok felett átre­pül­ve, egy szán­tó­föld­re esett. A teher­gép­ko­csi az ütkö­zés helyé­től 70 méter­re, az árok­ban állt meg. A gya­nú­sí­tott a bal­eset hely­szí­né­re vissza­sé­tált, de onnan anél­kül elgya­lo­golt, hogy a sérült fér­fi­nek segít­sé­get nyúj­tott volna.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Tet­tét köve­tő­en a gya­nú­sí­tott csak más­nap jelent meg a rendőrségen.

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye és ténye, vala­mint a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta. A gya­nú­sí­tot­tat ugyan­is koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt már két alka­lom­mal is elítél­ték, és a jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tot­ták. Továb­bá vele szem­ben az eset elkö­ve­té­se­kor is bün­te­tő­el­já­rás volt folya­mat­ban segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Vég­zé­se nem vált vég­le­ges­sé, az ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.