Főoldal » Hírek » Elütötte a trolibusszal, és még neki állt feljebb - videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a tro­li­buszt veze­tő fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel, Sze­ge­den elütöt­te a haj­lott korú sér­tet­tet, majd még csak fel sem segí­tet­te őt az úttestről.

A vád­irat sze­rint az idős férfi 2022. szep­tem­ber 26-án, 8 óra­kor az egyik helyi tro­li­já­ra­ton uta­zott. A vég­ál­lo­má­son leszállt, és cso­mag­ja­i­val a kezé­ben a meg­ál­ló­he­lyen vára­ko­zó jármű előtt át akart halad­ni az úton. Ekkor azon­ban a tro­li­busz veze­tő a kellő körül­te­kin­tés nél­kül kihaj­tott a meg­ál­ló­ból, és a busz ele­jé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki az úttest­re zuhant. Ezt ész­lel­ve a sofőr meg­állt, majd a jár­mű­vé­ből kiszállt. Ahe­lyett azon­ban, hogy fel­se­gí­tet­te volna a vérző sér­tet­tet, szi­dal­mak köze­pet­te nézte végig, aho­gyan fel­tá­pász­ko­dik és cso­mag­ja­it magá­hoz véve, nehéz­ke­sen távozik.

A vád­lott az eset­ről sem a men­tő­ket, sem a rend­őr­sé­get nem érte­sí­tet­te, még ennek lehe­tő­sé­gét sem aján­lot­ta fel a hely­szí­nen a sértettnek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja. Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ese­tet a tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz fedél­ze­ti kame­rá­ja rög­zí­tet­te, az erről készül videó itt érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=1232958913988356