Főoldal » Archív » Elütötte, majd kikerülte és otthagyta a kerékpárost

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a vész­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 22 éves örké­nyi férfi ellen, aki 2017. októ­be­ré­ben autó­já­val Kecs­ke­mé­ten sza­bály­ta­la­nul köz­le­ked­ve elütött, és az úton hagyott egy kerékpárost.

 A 22 éves örké­nyi férfi veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, azt soha nem is szer­zett, ennek elle­né­re az elmúlt két évben köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt 14-szer von­ták fele­lős­ség­re. A vád­lott tavaly októ­ber 11-én reg­gel 7 óra­kor Kecs­ke­mét lakott terü­le­tén, derült idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő, jó látá­si viszo­nyok köze­pet­te köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett gépjárművel.

Egy útke­resz­te­ző­dés­hez érkez­ve, a kihe­lye­zett „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a védett útvo­na­lon tőle bal­ról, elekt­ro­mos kerék­pá­ron érke­ző fér­fi­nek. A vád­lott az útke­resz­te­ző­dés­be behajt­va az elekt­ro­mos kerék­pár jobb olda­lá­nak ütkö­zött, mely miatt a kerék­pá­ros elesett, és 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lést szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ elsőbb­ség­adás­ra vonat­ko­zó előírásait.

A bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott az úttes­ten fekvő sér­tet­tet és kerék­pár­ját kike­rül­ve gép­ko­csi­já­val a hely­szín­ről elhaj­tott, nem nyújt­va tőle elvár­ha­tó segít­sé­get a bal­eset során meg­sé­rült férfinek.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tat az ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés mel­lett jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.