Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Elvágta az oroszlányi fiatal nő torkát- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019 decem­be­ré­ben meg­ölt egy 36 éves nőt.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-oroszlanyi-no-megolesevel-gyanusitott-ferfit/) a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. janu­ár 3-án elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt most emelt vádat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 30-án dél­után talál­ko­zott össze egy orosz­lá­nyi ital­le­ra­kat előtt a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tel, akit korább­ról már ismert. A vád­lott és a sér­tett közö­sen bemen­tek az ital­le­ra­kat­ba, ahol alko­holt és ásvány­vi­zet vásá­rol­tak, majd fel­men­tek abba az orosz­lá­nyi lakás­ba, ahol a sér­tett szí­ves­ség­ből lak­ha­tott. A lakás­ban a vád­lott és a sér­tett beszél­get­ni, ita­loz­ni kezd­tek, majd a férfi isme­ret­len okból magá­hoz vett kettő darab kést, és azok­kal köze­pes­nél nagyobb erő­vel, 17 alka­lom­mal a mell­ka­sán és a hasán meg­szúr­ta a sér­tet­tet, vala­mint 2 alka­lom­mal elmet­szet­te a sér­tett nya­kát. A vád­lott a lakás­ból a gyil­kos­sá­got köve­tő­en távo­zott.

A sér­tett a szú­rá­sok, illet­ve nya­ká­nak elmet­szé­se követ­kez­té­ben, a sérü­lé­sek elszen­ve­dé­sét köve­tő­en néhány per­cen belül elha­lá­lo­zott, halá­lá­nak köz­vet­len oka vér­zé­ses shock volt, mely­hez a tüdő, a máj, vala­mint a nyaki erek sérü­lé­se veze­tett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye.