Főoldal » Hírek » Elvágták a vádlottak a munkájukat akadályozó gázvezetéket - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik sze­re­lé­si munka köz­ben elvág­tak egy földgázvezetéket.

A 29, illet­ve 31 éves fér­fi­ak 2020. júni­us ele­jén egyi­kük édes­any­já­nak pápai házá­nál sze­ret­tek volna egy bejá­ra­ti kaput felszerelni.

Az ingat­lan­ra annak ide­jén előírás-szerűen a ház falá­ra rög­zí­tett vas­csö­vön keresz­tül vezet­ték be a föld­gázt, majd később a szol­gál­ta­tó a gáz­szol­gál­ta­tást a gáz­mé­rő és a nyo­más­sza­bá­lyo­zó készü­lék lesze­re­lé­sé­vel meg­szün­tet­te, a főcsa­pot elzár­ták, a veze­ték­vé­get pedig ledugózták.

A kapu fel­sze­re­lé­se­kor azon­ban a ház falán lévő gáz­cső útban volt, a két férfi pedig úgy gon­dol­ta, hogy miu­tán az ingat­lan­ban nincs gáz, ezért a gáz­cső­ben sincs, és azt nyu­god­tan levághatják.

A gáz­cső átvá­gá­sa­kor azon­ban a 3,0 bar nyo­má­sú föld­gáz ára­mol­ni kez­dett, s ezért az érin­tett és a szom­szé­dos ingat­lant is fenye­ge­tő, rob­ba­nás­ve­szé­lyes hely­zet ala­kult ki.

A két férfi nyom­ban abba­hagy­ta a mun­kát és a segély­hí­vón beje­len­tet­ték a gáz­ve­ze­ték sérü­lé­sét. A szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sai a tör­tén­tek­ről érte­sül­ve azon­nal a hely­szín­re men­tek és a veze­ték átvá­gá­sá­tól szá­mí­tott fél­óra lefor­gá­sa alatt meg­szün­tet­ték a gázszivárgást.

Az ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.