Főoldal » Hírek » Elvakította a nap a sofőrt és elütötte az útkereszteződésben a sértettet - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gét meg­sért­ve elütöt­te a gya­lo­go­san hala­dó sértettet. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júni­us 7-én, 8 óra 25 perc­kor Haj­dú­szo­bosz­lón köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val. A fenti helyen és idő­ben derült, szá­raz, napos idő volt, a nő gyér for­ga­lom­ban haladt egy útke­resz­te­ző­dés felé. Az útke­resz­te­ző­dés­hez érve meg­ál­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get tett, majd úgy kez­dett balra kanya­rod­ni, hogy sze­mé­be sütött a nap, emi­at­ti figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem ész­lel­te a keresz­te­ző­dés­be érke­ző és előt­te gya­lo­go­san, a kerék­pár­ját tolva az úttes­ten átha­la­dó idős sér­tet­tet, akit jár­mű­ve jobb olda­li első részé­vel elütött.

A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben elesett és 8 napon túl gyó­gyu­ló síp­csont­tö­rést szenvedett.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be az idős asszony sérülése.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban indít­ványt tette arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.