Főoldal » Archív » Elvették a jogosítványát, de még aznap újat igényelt Hajdúböszörményben

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat 

A vád­lott 2016. augusz­tus 4-én Haj­dú­bö­ször­mény­ben itta­san veze­tett, ezért a rend­őrök a hely­szí­nen elvet­ték a jogosítványát.

A férfi még ugyan­ezen a napon elment a haj­dú­bö­ször­mé­nyi okmány­iro­dá­ba, ahol beje­len­tet­te, hogy jogo­sít­vá­nyát elhagy­ta és kérte annak pót­lá­sát. A hiva­tal­ban rög­zí­tet­ték bejelentését.

Ezt köve­tő­en ide­ig­le­nes veze­tői enge­délyt állí­tot­tak ki számára.

A férfi ezt köve­tő­en ezen okirat­tal veze­tett, majd 2016. augusz­tus 10-én Haj­dú­bö­ször­mény­ben ismé­tel­ten rend­őri ellen­őr­zé­sé­re került sor. Az iga­zol­ta­tás alkal­má­val a rend­őrök­nek a hamis adat­la­pot mutat­ta be, ame­lyet lefoglaltak.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Deb­re­cen, 2016. szep­tem­ber 28.

Dr. Pocsai Edit

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

főügyész

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye