Főoldal » Hírek » Elvitte a pizzafutár autóját – bíróság elé állította az ügyészség – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt elvit­te egy piz­za­fu­tár autó­ját. A bíró­ság első­fo­kon 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis 26-án nap­pal a XXII. kerü­let, Jókai Mór utcá­ban par­ko­ló gép­jár­mű­vet elvit­te azért, hogy azzal a város­ban autóz­zon.

A gép­jár­mű­ben volt a sér­tett pénz­tár­cá­ja, abban pedig a sér­tett sze­mé­lyi okmá­nyai és a bank­kár­tyá­ja is, ami­ket a vád­lott a gép­jár­mű bir­tok­ba véte­le­kor szin­tén jog­ta­la­nul elvett.

A Buda­pes­ti XXII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, vala­mint okirattal-, illet­ve kész­pénz­he­lyet­te­sí­tő fize­tő­esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt – mint külö­nös vissza­esőt - 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A bíró­ság emel­lett a fér­fi­val szem­ben elren­del­te egy másik ügy­ben koráb­ban kisza­bott 1 év 6 hónap, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős.

A bíró­ság a tár­gya­lá­son eljá­ró ügyész indít­vá­nyá­ra, a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és ahhoz kap­cso­ló­dó videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-pizza-is-alig-hult-ki