Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elvontatta a műhely megközelítését akadályozó gépkocsit – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elvon­tat­ta a műhe­lye meg­kö­ze­lí­té­sét aka­dá­lyo­zó gép­ko­csit, így abban kisebb kárt okozott.

A vád­irat sze­rint egy tata­bá­nyai telep­he­lyen lévő műhely­hez veze­tő úton állt meg 2020. júni­us 22. nap­ján egy sze­mély­gép­ko­csi. Az elkö­ve­tő úgy ítél­te meg, hogy a sze­mély­gép­ko­csi a műhely meg­kö­ze­lí­té­sét aka­dá­lyoz­za, ezért egy von­ta­tó­kö­te­let rög­zí­tett a saját autó­já­ra és az aka­dá­lyo­zó sze­mély­gép­ko­csi­ra, majd azt elvon­tat­ta a telep­he­lyen kívül­re. A von­ta­tott gép­jár­mű 1-es sebes­ség foko­zat­ban volt, ezért a lend­ke­re­ke, és a ten­gely­kap­cso­ló szer­ke­ze­te meghibásodott.

Az elkö­ve­tő 195.000,- Ft kárt oko­zott a von­ta­tott járműben.

A tata­bá­nyai rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy a sér­tett kárát térít­se meg.