Főoldal » Archív » Elzárás vár a garázda férfira

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt emelt vádat egy har­minc éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki itta­san ron­gál­ta meg több lép­cső­ház bejá­ra­ti üvegablakait.

A vád­lott 2019. janu­ár 4-én dél­után Bátony­te­re­nyén ita­lo­zott, majd ittas álla­pot­ban nézet­el­té­ré­se támadt egy isme­rő­sé­vel. A vesze­ke­dés során  fel­her­gel­te magát, és az Isko­la úti házak előtt elha­lad­va dühé­ben szán­dé­ko­san meg­ron­gál­ta két lép­cső­ház bejá­ra­ti ajta­ját, egy-egy alka­lom­mal ököl­lel bele­üt­ve a 0,5 cm vas­tag­sá­gú dró­to­zott üveg­la­pok­ba, ame­lyek ettől kitörtek.

A férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen, és a ron­gá­lás­sal a tár­sas­há­zak­nak össze­sen 85.000 forint kárt is oko­zott, amit azóta sem térí­tett meg.

A vád­lott már több­ször került szem­be a tör­vénnyel, leg­utóbb 2017 novem­be­ré­ben ítél­ték fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, ezért mos­ta­ni tet­té­ért elzá­rás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben az ügyész­ség, és az oko­zott kárt is meg kell térítenie.