Főoldal » Archív » Embercsempész bűnbanda tagjai előzetesben

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te három sze­ge­di férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tot­tak 2017. már­ci­us hónap­tól kez­dő­dő­en egy szer­ve­zet­ten műkö­dő ember­csem­pész banda tag­ja­i­ként végez­ték kül­föl­di sze­mé­lyek hatá­ron tör­té­nő átcsem­pé­szé­sét, és ezután Német­or­szág irá­nyá­ba tör­té­nő szál­lí­tá­sát. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket jól szer­ve­zet­ten, előre elter­ve­zet­ten, össze­han­gol­tan haj­tot­ták végre. A szer­ve­ze­ten belül a fel­adat­kö­rök meg­osz­tot­tak vol­tak, a tagok alá- fölé­ren­delt hely­zet­ben tevé­keny­ked­tek. A gya­nú­sí­tot­tak már az állam­ha­tár túl­ol­da­lán fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a mig­rán­sok­kal, őket a határ túl­ol­da­lán is irá­nyí­tot­ták, illet­ve ese­ten­ként elszál­lí­tot­ták a zöld­ha­tá­rig, majd ott az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket útba­iga­zí­tás után maguk­ra hagy­ták. A határ túl­ol­da­lán fel­vet­ték, és Buda­pest­re szál­lí­tot­ták őket, ahol egy másik, szin­tén jól szer­ve­zett elkö­ve­tői kör végez­te a mig­rán­sok tovább­szál­lí­tá­sát Nyugat-Európába. A gya­nú­sí­tot­tak egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva, össze­han­gol­tan, vagyo­ni haszon­szer­zés végett 2017. év már­ci­u­sá­tól leg­alább 43 fő har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gár­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get a magyar állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, amely cse­lek­mé­nyük­kel mini­mum 5700 EUR anya­gi haszon­ra tet­tek szert.

A rend­őr­ség a bűn­szer­ve­zet két tag­ját, két sofőrt 2017. ápri­lis 3. nap­ján tet­ten érte: Oros­há­za és Csor­vás között a 47-es számú főúton elfog­ták őket miköz­ben nyolc ille­gá­lis határ­át­lé­pő szír állam­pol­gárt szál­lí­tot­tak Gyu­lá­ról Buda­pest irá­nyá­ba. Ez a két sze­ge­di férfi még ápri­lis­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került. A most elfo­gott három sze­mély között van a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je is.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel, más­részt azért került sor, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­há­rom gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.